ڊ Kollekci⠾</A>
 
 </TD>
			 <TD><img src=

 

Kedves JegyespᲡ!

Engedj鴥k meg, hogy szeretettel k㺶ntselek benneteket honlapomon.
Sz�젧ratulᬯk nagy, 鬥tre sz쳠elhatᲯzᳯtokhoz. Rem鬥m, nagyon boldogok lesztek, 鳠kieg鳺�tek egym᳴ egy eg鳺 鬥ten ᴮ

Minden ifj趬gy arr젡lmodozik, hogy a nagy napon min鬠csinosabb, k�natosabb, 鳠boldogabb legyen. Hogy ez ne csak ᬯm legyen, szeretn髠hozz᪡rulni a beteljes鳩hez. Sajᴠtervez鳻 esk婠ruhᩭban ti is egyikei lehettek az orsz᧠legszebb, legcsinosabb menyasszonyainak, koszor졮yainak. ɳ hogy a cerem utᮩ vend駳駠is kellemes k⮹ezetben, feledhetetlen k⼬m鮹ek k궴t teljen, a ruh᫯n k�l ᬬok rendelkez鳥tekre v᬴ozatos, sz�omp᳠esk婠dekorᣩ魭al is.

Tekints鴥k meg a k�latom, 鳠mikꢥn egy䠡brᮤoztok a j浴벵l, vᬡsszᴯk ki a sz᭯tokra legszebb menyasszonyi, koszor졮y, 鳠menyecske ruhᴬ �鳥teknek megfelelथkorᣩ䮼BR>
Ha siker䠫ivᬡsztanotok a legszebbeket, akkor pedig t鲪etek be hozz᭠Sikl㯮, a Felszabadul᳠utca 59 sz᭠alatt talᬨat༺letembe, ahol kreat�䬥tekkel, szebbn鬠szebb ruh᫫al, 鳠pr⡬ehet㩧gel vᲬak benneteket.

M駠egyszer k�nok egy䬠boldogs᧢an, b㩧es gyermekᬤ᳢an elt촶tt hossz鬥tet:

Cserny᮳zkyn頋iss Anita
D� Esk婠ruhaszalon 鳠Dekorᣩ쯆ONT>


Foldal | Eskvi ruhk | Dekorci | Fotgalria | Kapcsolat | Vendgknyv | Trsoldalak

| |

Made by Dva Eskvi ruhaszalon s Dekorci Csernynszkyn Kiss Anita. Minden jog fenntartva / All rights reserved.